De school praat mijn zoon een psychiatrische stoornis aan (2)

In de NRC-onderwijsblog van 22 maart 2017 publiceerde Ermond van Beek een artikel onder de titel De school praat mijn zoon een psychiatrische stoornis aan. Daarin beschrijf hij hoe de school en de schooladviesdienst jarenlang druk op hem en zijn vrouw uitoefenden om hun zoontje, dat in de klas lastig en storend gedrag vertoonde, met het label autismespectrumstoornis (ASS) naar het speciaal onderwijs te manoeuvreren. Aangezien zij thuis echter geen problemen met hem hebben en hij ook sociaal normaal functioneert, zijn zij altijd van mening geweest dat hij geen stoornis heeft. Zij zijn dan ook niet gezwicht voor de druk om hem te laten diagnosticeren.

In dit artikel beschrijft Ermond van Beek hoe het hun zoon is vergaan aan het eind van groep 8 en in klas 1 van het vmbo-tl. De laatste maanden van groep 8 constateerden Ermond en zijn vrouw een kentering in de visie van het onderwijzend personeel op hun kind. In plaats van klachten kregen ze tot hun vreugde te horen dat het beter ging. Hij lette meer op, deed beter mee en maakte leuke werkstukken. Bij de Cito-eindtoets kwam er een vmbo-tl-/havo-advies uit de bus, in plaats van onderkant vmbo kader zoals in voorgaande testen.

Lees het volledige artikel hier.

Zoon van Ermond staat niet op de foto. ANP MMP Mischa Schoemaker.

 

Nieuwsbrief Alumni Orthopedagogiek

In de nieuwsbrief van de Alumnivereniging Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen verscheen recent een artikel over Druk & Dwars. In het artikel gaan Laura Batstra en Sanne te Meerman in op de ontstaanswijze en de pijlers van Druk & Dwars, noodzakelijke maatschappelijke aanpassingen en publicaties van het team.

Het artikel is hier te lezen.

 

Scholen (en helaas ook kinderen) raken steeds meer verDSMiseerd

Als het niet goed gaat met een kind op school, is het gewoon geworden om te vragen om een psychiatrisch onderzoek, hierdoor raken scholen (en helaas ook kinderen) steeds meer verDSMiseerd. Als reactie op dit verschijnsel schreef Druk & Dwars promovendus Bert Wienen samen met orthopedagoog Hans Koppies een pittig opiniestuk in Trouw. Het opiniestuk is een pleidooi om meer te investeren in onderwijs, leraren en kleinere klassen, om zo problemen in de klas terug te dringen.

Op het artikel zijn veel reacties gekomen, onder meer een ingezonden brief van onderwijsjurist Fleur Terpstra die boekdelen spreekt. Zij staat jaarlijks tientallen kinderen bij die zijn vastgelopen in het onderwijs en schrijft: “Het gebrek aan kennis en kundigheid wordt vervolgens omgezet in een zorg- of gedragsprobleem aan de zijde van het kind”. Terpstra wijst net als Bert Wienen en Hans Koppies in de richting van het investeren in onderwijs: “Het verstevigen van de pedagogische basis van en voor leerkrachten is de eerste stap richting beter passend onderwijs en betekent ook minder druk op de gespecialiseerde jeugdhulp.”

Het artikel is hier te lezen. De reactie van Fleur Terpstra leest u hier.

 

Focusgroep bij Balans: druk en dwars gedrag en ADHD

Naast bijval en lof krijgt het team van Druk & Dwars ook veel boze en kritische reacties op haar standpunten. Om zicht te krijgen op de pijnpunten organiseerde ik (Sanne te Meerman) met hulp van Karin Horvat van Balans op woensdag 30 mei j.l een gespreksavond. Deze vond mede plaats in het kader van de academische werkplaats ADHD en druk gedrag, in opdracht van ZonMW.

Een levendige avond
Het was een levendige avond die ons veel inzichten heeft gebracht. De opzet was dat de deelnemers een exemplaar van het boek ‘ADHD: Macht & Misverstanden’ van Druk & Dwars collega Laura Batstra kregen toegestuurd en alle ruimte kregen om hun gevoelens en gedachten te delen. Eén moeder haakte een paar uur van te voren al af. Ze voelde zich zo miskend dat ze niet wenste te praten. Dat was jammer, maar het maakte dat mijn waardering voor de overige deelnemers, waarvan sommigen ook veel moeite hadden met (passages uit) het boek, des te groter was.

Zonder verdoving
Zij die hun kritiek wel wilden verwoorden maakten indruk. Laura, en ik ook, fileren het ADHD-concept en de wetenschappelijke basis – en vaak zonder verdoving. Voor veel ouders is het feit dat er een naam is voor de problemen waar hun kinderen of zij zelf al jaren mee worstelen, echter een hele opluchting. Ze kunnen daardoor (makkelijker) communiceren met anderen en met hulpverleners, voelen zich erkend en gesteund, en krijgen bovendien hulp vergoed. Met onze kritiek willen we hier geen afbreuk aan doen, maar mogelijk wordt het wel zo ervaren.

Soms werkt medicatie
Het team van Druk & Dwars verzet zich vooral tegen schijnzekerheden, vaak gebaseerd op generalisaties van onderzoeksuitkomsten. Zoals: ADHD is een erfelijke hersenaandoening, ADHD komt doordat boodschapperstofjes in de hersenen niet goed werken of niet voldoende aanwezig zijn, en dergelijke. Daarnaast zijn we kritisch op het feit dat zoveel kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag behandeld worden met medicatie om mee te kunnen komen in onze veeleisende en intolerante maatschappij. Liever dan sleutelen aan kinderen, pleiten wij voor het sleutelen aan de maatschappij.

Laura noemt in haar boek een groot aantal nadelen van medicatie en dat is veel ouders die deze keus voor hun kind gemaakt hebben tegen het zere been. Bij Druk & Dwars vergeten we ook nog wel eens dat, ook al is het gemiddelde effect op lange termijn nul, dit waarschijnlijk betekent dat er uitschieters naar boven en naar onder zijn. Een aantal kinderen heeft op lange termijn baat bij medicatie –mogelijk door er spaarzaam mee om te springen- en voor een aantal zal het ook juist averechts werken. Het laat ook zien hoe belangrijk het is dat Accare binnen de Academische Werkplaats onderzoekt hoe vaak er gedachteloos wordt doorgeslikt en hoe dit anders kan.

Boosheid
Helaas is er ook nog steeds die andere kant: in hun begrijpelijke boosheid, houden sommige ouders op met lezen en luisteren naar critici zoals Laura – als ze er überhaupt al aan beginnen. Het misverstand dat er een bepaald stofje mist in de breinen van hen met een ADHD-classificatie of dat ze andere genen of afwijkende hersenen hebben, blijft daardoor bestaan. Dit kan in individuele gevallen zo zijn, maar er valt niks in het algemeen over te zeggen. ADHD is geen hersenprobleem, ook geen opvoedprobleem, ook geen probleem van het onderwijs, maar al deze factoren en nog veel meer kunnen naast elkaar bestaan. Een nadeel van ADHD eenzijdig als hersendefect zien, is dat het daarmee ten onrechte tot het probleem van kinderen en hun opvoeders wordt gemaakt. Terwijl er nog zoveel winst valt te behalen met bijvoorbeeld aanpassingen aan het overbelaste onderwijssysteem of aan onze intolerante prestatiemaatschappij.

Hoe verder?
We zijn er nog niet. Maar na twee uur goed met elkaar praten is er veel meer bereikt dan ik had verwacht. Het is zo belangrijk om het gesprek met andersdenkenden op te blijven zoeken. Ik wil daarom nogmaals de ouders bedanken die ons verhaal hebben bestudeerd en hebben gereageerd. En met name ook Karin Horvat van Balans die zich erg heeft ingezet voor deze avond en ZonMW die deze ontmoeting heeft gefinancierd. Ik kom graag nog eens terug!

 

‘Ik ben helemaal niet tégen Ritalin’

Ouders met drukke kinderen worden vaak als slechte opvoeders gezien” en “Zou ADHD bestaan als er geen scholen waren?”. In het juni nummer van GezondNU staat eenuitgebreid interview met Druk&Dwars medewerker Laura Batstra, over onder andere luizenmoeders,inkomensongelijkheid en ouders in de spagaat.

‘Ik ben helemaal niet tégen Ritalin’ uit gezondNU 6 – 2018, www.gezondnu.nl

Het gehele artikel is te bestellen op de webshop van gezondNU.

Het gehele interview is hier te lezen.

 

 

Druk & Dwars is uitgekozen voor de PraktijkvoorbeeldenParade van de VNG!

n het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken. Op 8 oktober 2018 zijn het team van Druk & Dwars en gemeente Groningen aanwezig om een presentatie te geven over de visie en werkwijze van Druk & Dwars en de manier waarop het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de zes noordelijke gemeenten (Groningen, Haren, Stadskanaal, Delfzijl, Appingedam en Loppersum) samen werken aan een tolerant en gezond opvoedklimaat voor kinderen.

Locatie & datum
Maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
De sessie van Druk & Dwars vindt plaats in ronde 1, van 10.15-11.30 uur

Doelgroep
Het programma richt zich op bestuurders, ambtenaren, zorgprofessionals en professionals bij maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Inschrijven
Inschrijven voor de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein is alleen mogelijk via het inschrijfformulier, het inschrijfformulier vindt u hier.