In deze speciale nieuwsbrief staan we stil bij het afscheid van lector Jeannette Doornenbal die deze maand met pensioen gaat. Haar afscheid valt samen met de publicatie van een accentnummer van het blad Pedagogiek in Praktijk (PIP), waarin maar liefst drie artikelen aan Druk & Dwars gewijd zijn. Ook daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.

---

Afscheid Jeannette Doornenbal

Jeannette was de afgelopen jaren één van de drijvende krachten achter Druk & Dwars. Ze heeft het project, zoals alleen zij dat kan, stevig verankerd in de praktijk. Wij hebben als team heel veel van Jeannette geleerd en genoten. We gaan haar wijsheid, humor en enthousiasme enorm missen, maar zijn tegelijk ontzettend dankbaar dat we verder mogen bouwen aan wat we samen de afgelopen jaren neergezet hebben. Jeannette bedankt voor je inzet!

---

Annelies Kassenberg, een nieuwe aanwinst

Annelies neemt de werkzaamheden bij Druk & Dwars van Jeannette over. Voor ons is Annelies al jaren een bekend gezicht. Annelies Kassenberg is lector Jeugd & Leefomgeving en verbonden aan de Academie voor Sociale Studies en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Als socioloog houdt Annelies zich in haar projecten bezig met sociale cohesievraagstukken; vaak in relatie tot complexe thema's als kansengelijkheid en inclusie. De afgelopen jaren heeft ze verschillende projecten geleid en uitgevoerd rond armoede, pesten, interprofessioneel samenwerken, met ouders en preventief en omgevingsgericht werken binnen de wijk. Met deze projecten en Druk & Dwars wil het lectoraat een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving waarin alle kinderen en jongeren kunnen meedoen.

Welkom Annelies bij ons team!

---

Pedagogiek in Praktijk (PIP)

In het blad Pedagogiek in Praktijk (PIP) zijn deze maand verschillende artikelen over het project Druk & Dwars te lezen. Laura Batstra & Jeannette Doornenbal beschrijven hoe dit initiatief in een decennium uitgroeide tot wat het nu is: een enerverend samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, en diverse gemeenten en praktijkinstellingen in het Noorden van Nederland. In een voortdurende interactie met de praktijk ontwikkelt het team Druk & Dwars diverse activiteiten die alle gericht zijn op het creëren van een kindvriendelijke en sterke opvoedingsomgeving, waarin alle kinderen erbij horen en veilig op kunnen groeien. Promovendi Maruschka Sluiter en Henriëtte Pauwels beschrijven twee van deze activiteiten, namelijk onze cursussen voor ouders en leerkrachten en het onderzoek ernaar. Tenslotte geven Marc Conradi en Elin Hondebrink een overzicht van ons deelproject Klassenfeestjes, een initiatief dat er op gericht is om sociale uitsluiting van kinderen tegen te gaan.

---

Een decennium Druk & Dwars

Druk & Dwars ontstond toen Laura Batstra, vastbesloten om iets tegen de overdiagnostiek en overbehandeling van ADHD te doen, in 2010 haar baan in de kinderpsychiatrie opzegde en ging werken bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zette zich daar in voor eerlijke voorlichting over ADHD, voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Daarnaast ontwikkelde ze een groepscursus voor ouders van drukke en dwarse kinderen, waarvoor nadrukkelijk geen psychiatrische classificatie nodig is. Samen met promovendus Sanne te Meerman implementeerde, evalueerde en optimaliseerde ze deze cursus. Druk & Dwars kreeg echter pas echt vleugels toen Jeannette Doornenbal, Lector Jeugd Educatie & Samenleving op de Hanzehogeschool Groningen, er vanaf 2014 bij betrokken raakte. Met haar kennis, vaardigheden, contacten en gedrevenheid verankerde ze Druk & Dwars stevig in de praktijk. Jeannette schreef samen met Laura dit artikel waarin het ontstaan, het doel en de werkwijze van het project op een rij gezet is.

U leest het gehele artikel hier

---

Druk & Dwars gedrag? Versterk ouders en professionals!

Als het gaat om druk en dwars gedrag, vallen gezinnen soms tussen wal en schip, of voelen professionals zich handelingsverlegen. Druk & Dwars pleit ervoor om ouders en professionals te versterken wanneer zij aanlopen tegen druk en dwars gedrag bij kinderen. Wanneer er meer begrip is en aandacht voor de functie van het gedrag, kan het gemakkelijker zijn om weer grip op de situatie te krijgen. Goed contact en een positieve benadering zijn hierbij essentieel. De ouderbegeleiding van Druk & Dwars is de afgelopen jaren geïmplementeerd in enkele noordelijke gemeentes. Zowel de ervaringen van ouders en trainers, als ook de effecten die in het onderzoek geanalyseerd zijn, hebben laten zien dat de ouderbegeleiding positieve veranderingen in het gezin teweeg heeft gebracht. Naar aanleiding van deze bevindingen, de vraag vanuit ouders en sociale jeugdprofessionals naar een consistente visie en aanpak, en de vraag van educatieve professionals naar handvatten, is Druk & Dwars op de groep ontwikkeld. In deze ondersteuning wordt het handelingsrepertoire van professionals vergroot om op inclusieve wijze om te gaan met druk en dwars gedrag van kinderen, op basis van dezelfde principes als de ouderbegeleiding. Zo ontstaat er een inclusieve en consistente aanpak in de verschillende leefwerelden van kinderen en worden ouders en professionals versterkt in een positieve omgang met druk en dwars gedrag.

Ook benieuwd naar de ouderbegeleiding en begeleiding voor educatieve professionals, en de ervaringen en effecten in de praktijk?

U leest het gehele artikel hier.

---

Klassenfeestjes: Een feestelijke manier om sociale uitsluiting tegen te gaan

Ondanks alle aandacht komt sociale uitsluiting, evenals pesten, op de basisschool nog steeds voor. Ongeveer 10% van alle kinderen heeft hier regelmatig last van. Dit kunnen drukke en dwarse kinderen zijn, maar ook verlegen kinderen, arme kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking of kinderen uit etnische minderheden hebben hier last van. Wat de reden ook is, er niet bij horen is een van de ergste dingen dat een kind (en zijn of haar ouders) kan overkomen. Vandaar dat we voor basisschoolleerlingen het idee van het project ‘klassenfeestje’ hebben ontwikkeld. Dit kan een feestje op school zijn, georganiseerd door de leerkracht voor de hele klas, maar nog liever een verjaardagsfeestje georganiseerd door de ouders van één of meer jarige leerlingen waarbij de jarigen de gehele klas uitnodigen. Het belangrijkste doel is er voor te zorgen dat elk kind tenminste eens per jaar een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje ontvangt. Want gemiddeld zit er in elke klas wel een kind dat nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje.

Omdat een klassenfeestje wel wat verschilt van een doorsnee verjaardagsfeestje (meer kinderen, meestal niet thuis), hebben we een ‘draaiboek klassenfeestjes’ ontwikkeld. Inmiddels zijn er al 985 draaiboeken gedownload van onze site, meestal met de intentie om zelf een klassenfeestje te geven. De ervaringen van de ouders gebruiken we om het handboek te vervolmaken. Ook is een enquête gehouden onder ouders. Een van de vragen was of ouders denken dat een klassenfeestje uitsluiting vermindert. De helft denkt van wel, 22% denkt van niet en 27% weet het niet. Al met al reden om door te gaan met dit project.

U leest het gehele artikel hier

---
---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl