'Druk & Dwars is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en 5 gemeenten in Groningen en bestaat uit drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige ADHD-classificaties en behandelingen te voorkomen, en specialistische zorg te bewaren voor kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.'

---

Vlogs vanuit Druk & Dwars

De Academische werkplaats ADHD en druk gedrag, waar Druk & Dwars deel van uit maakt, heeft een verrassende vloggenserie over druk gedrag en ADHD opgeleverd, waarbij wetenschappers antwoord geven op vragen die bij veel ouders en/of kinderen met druk gedrag leven.

Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman is te zien in de volgende drie vlogs:

Is ADHD gewoon jongensgedrag? 
In deze vlog wordt de vraag beantwoord of ADHD niet gewoon jongensgedrag is. Om deze vraag te beantwoorden wordt o.a. gekeken naar druk gedrag bij jongens, en het drukke gedrag bij meisjes.

De vlog bekijk je hier.

Is ADHD een erfelijke stoornis?
De media hebben, de afgelopen jaren, al veel aandacht aan deze vraag besteed. Dit leidde soms tot felle debatten tussen onderzoekers. Sanne te Meerman zal deze vraag beantwoorden aan de hand van uitkomsten uit tweelingstudies en moleculair genetische studies en beschrijft hoe daar vaak verwarrend over geschreven wordt in studieboeken.

De vlog bekijk je hier.

Zijn slimme kinderen per definitie druk en ongeconcentreerd?
Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Sommige deskundigen geven aan dat slimme kinderen inderdaad vaker dan gemiddeld snel zijn afgeleid en druk gedrag vertonen doordat ze worden ondervraagd / ondergestimuleerd. Andere deskundigen geven aan dat hier geen sprake van is en dat slimme kinderen zich juist beter dan gemiddeld kunnen concentreren. Nanda Rommelse en Sanne te Meerman lichten beide kanten van dit vraagstuk toe.

De vlog bekijk je hier.

 

---

‘Weten we van gekkigheid nog wel wat normaal is?’

Een volle zaal op 7 maart 2019 tijdens de Hanzelezing van Bert Wienen, promovendus bij Druk & Dwars, in Groningen. De vraag in de titel van de lezing, die onlangs werd uitgesproken door een wanhopige leraar, vormde het vertrekpunt van de lezing.

Binnen de lezing werd allereerst de context uitgewerkt waarbinnen kinderen opgroeien. Zoals bijvoorbeeld de rol van gezondheid, het streven naar perfectie en een omgeving van concurrentie en strijd. Binnen deze omgeving groeien kinderen op met het idee dat zij ertoe doen als ze presteren. De enorme toename in het aantal diagnoses en kinderen die vormen van jeugdhulp nodig hebben kan niet los worden gezien van een context waarin de normen worden verhoogd, de eisen en verwachtingen aan kinderen stijgen en we tegelijk steeds meer gedrag van kinderen als afwijkend (of toebehorend aan het psycho-medisch domein) zijn gaan zien.

Vervolgens werd in de lezing ingezoomd op het onderwijs. Want wat merken leraren hier nu van? En hoe zit het nu met die stijgende verwachtingen in het onderwijs? En welke gevolgen kan de invoering van een continurooster hierbij hebben? Steeds meer wordt duidelijk dat de manier waarop we ons onderwijs inrichten in hoge mate van invloed is op het aantal kinderen dat vormen van zorg nodig heeft.

De lezing eindigde met een sterk pleidooi om weer vanuit relaties naar kinderen te gaan kijken. Leraren en andere volwassenen ruimte en tijd geven om, vanuit de relationele pedagogische praktijk, aan de slag te gaan. En zo het ‘wat-is-er-met-dit-kind-aan-de-hand-paradigma’ langzamerhand weer te laten ombuigen naar het ‘wat-is-er-met-deze-context-aan-de-hand-paradigma’.

---

Betrokkenheid genen bij ADHD zeer gering

Ritalin is alleen verkrijgbaar op doktersrecept, maar lang niet iedereen met een aandachtsstoornis als ADHD of ADD slikt de pillen. Veel scholieren en studenten gebruiken Ritalin om de toetsweek door te komen. Hoe schadelijk is dit? Loliet Witteveen geeft antwoord op deze vraag, in een artikel dat verscheen op trouw.nl. 

Het artikel is hier te lezen. 

---

Gratis draaiboek & nieuwsbrief Klassenfeestjes 

Door ons werk met kinderen met druk en dwars gedrag en hun ouders, merkten we dat kinderen die ‘anders’ zijn vaak sociaal buitengesloten worden. ‘Anders’ zijn kan komen door druk gedrag, maar ook doordat kinderen bijvoorbeeld uit een ander land komen, in een arm gezin opgroeien, of heel verlegen zijn. Wat de reden ook is, er niet bij horen is één van de ergste dingen die kinderen en hun ouders kan overkomen. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld nooit een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje. Dat kan erg pijnlijk zijn. Daarom bedachten wij het project ‘Klassenfeestjes’. Als een paar kinderen af en toe de hele klas uitnodigen voor hun feestje, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een uitnodiging krijgen!

Hoe organiseer je dit? Je leest het in ons gratis draaiboek.

Lars en Ben gaven een klassenfeestje voor alle kinderen uit de klas!

Een tijdje terug zei Lars: “Als ik mijn feestje geef, mag iedereen komen!”, nadat zijn moeder naar een babyshower ging zonder dat Lars mee mocht.

Een half jaar later was het zover, samen met Ben gaf Lars een Klassenfeestje in Partycentrum de Halte te Niekerk. En wat waren alle kinderen verheugd dat iedereen mocht komen!

Benieuwd naar het feestje van Lars & Ben? Je leest het in de tweede nieuwsbrief van het project. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. 

---

Promotie Bert Wienen

Op 3 juni 2019 promoveert Bert Wienen, op het proefschrift: ‘Inclusive education, from individual to context’. Zowel de nieuwe Jeugdwet als de wet op Passend Onderwijs zijn gericht op het aanbieden van hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de leefwereld van het kind en de leerling. Dit vraagt, zo komt voort uit het proefschrift, een verschuiving van een bio-medische individuele blik naar een meer contextgerichte blik op het gedrag van leerlingen. 

In dit proefschrift onderzoeken we contextfactoren in de perceptie van de leraar van het gedrag van leerlingen in de klas. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de perceptie van de leraar van het gedrag van de individuele leerling samenhangt met het aantal kinderen in de klas dat als problematisch gezien wordt en het aantal jongens in de klas. Door de implementatie van een schoolbrede gedragsaanpak is de perceptie van de leraar te beïnvloeden, al verschilt de effectiviteit daarvan per leraar. Het onderzoek laat verder zien dat een aanzienlijke groep leraren voordelen ziet van een ADHD-diagnose in de praktijk, bijvoorbeeld omdat zij na een diagnose weer beter kunnen samenwerken met ouders. Er is echter ook een groep leraren die geen meerwaarde van een ADHD-diagnose ziet voor de beroepspraktijk. Uiteindelijk concludeert Wienen dat de beoordeling van leerlinggedrag door leraren niet los staat van de context en dat leraren aanzienlijk van elkaar verschillen voor wat betreft de perceptie van het gedrag van leerlingen. Concluderend constateert Wienen dat als er niet meer aandacht komt voor de context waarbinnen leraren werken dit zal leiden tot nog meer kinderen met diagnoses en meer ervaren werkdruk van leraren.

Natuurlijk ben je uitgenodigd op 3 juni 2019 om 14.30 in het Academiegebouw en direct aansluitend voor felicitatie en ontmoeting in de Prinsenhof in Groningen.

Het proefschrift is digitaal beschikbaar: b.wienen@windesheim.nl

---

Masterclass Gedragstoornissen

Op 28 mei verzorgd Druk & Dwars medewerker Laura Batstra een masterclass voor de Noordelijke Onderwijsgilde. ADHD is volgens haar geen aanwijsbare stoornis in de hersenen, maar een naam die gegeven wordt aan problematisch hyperactief, impulsief en afleidbaar gedrag. En dit gedrag is het gevolg van een complex van factoren. Naast aanleg van het kind, spelen zaken als school, ouders, buurt en de veeleisende maatschappij een rol. 

Wil je graag bij de masterclass aanwezig zijn? Klik hier om je in te schrijven. 

Let op! Op de website van de Noordelijke Onderwijsgilde staat nog de oude datum (19 maart), deze datum is verplaatst naar 28 mei. Waarom de datum verplaatst is? Dat lees je in het bericht hieronder! 

---

Een nieuwe aanwinst

Druk & Dwars medewerker Laura Batstra en haar man Wim Venema hebben een nieuwe druk en dwarse aanwinst geproduceerd. Laura & Wim, gefeliciteerd met James!

---

Presentatie landelijke IB-dag

Op 12 maart heeft Druk & Dwars medewerker Sanne te Meerman een lezing gehouden tijdens de landelijke IB-dag met als titel: Stoornisdenken: hebben we allemaal CSDD?

De lezing ging over ADHD en andere afkortingen die we steeds vaker horen in en om de school zoals ODD, PDD-NOS en CD. Deze stoornissen zouden voornamelijk hun oorsprong vinden in de hersenen van kinderen. In de lezing ging Sanne in op het onderzoek achter, met name, ADHD. Uit onderzoek blijkt uit dat het allemaal een stuk ingewikkelder is. Uitspraken als: ‘ADHD is een hersenstoornis’ zijn dan ook, op z’n minst, generaliserend. Je kunt dit soort uitspraken ook als misleidend beschouwen. Al heeft gedrag altijd wel met de hersenen te maken, dat betekent niet dat gedragingen die we abnormaal vinden op een hersenstoornis duiden. Waarom denken we dat dan toch vaak? Hebben we soms last van CSDD? Common Sense Deficit Disorder? Of is er meer aan de hand?

De lezing had de op een-na-hoogste waardering van alle paralelsessies op deze dag. Naar aanleiding van de lezing is Sanne uitgenodigd om nog 3 lezingen te verzorgen tijdens de week van de intern begeleider

---

Promotie Sanne te Meerman

Op 20 juni, 14:30, promoveert Sanne te Meerman in het academiegebouw van de universiteit, de verdediging is openbaar. Zijn proefschrift is getiteld: ADHD and the power of generalization; Exploring the faces of reification. 

Dat klinkt waarschijnlijk een stuk ingewikkelder dan het is, omdat 'reïficatie' niet zo'n bekend woord is. Het lijkt op personificatie -zoals bijvoorbeeld 'de duivel' wel eens de personificatie van het kwaad wordt genoemd. Bij reïficatie wordt ergens een 'ding' van gemaakt, want 'res' betekent letterlijk 'ding', en 'facere' betekent 'maken'. Met het geven van de naam 'ADHD' aan drukke, rusteloze en/of dromerige kinderen, op basis van zogenoemde 'symptomen' -een medisch woord- suggereren we al dat er 'iets' medisch aan de hand is, dat ADHD echt een medisch 'ding' is. Maar eigenlijk zijn die symptomen gewoon gedragingen -soms hinderlijk-, zoals elkaar in de rede vallen, gaan staan in de klas, etc. Heel anders dus, en normaler  dan bijvoorbeeld een symptoom als 'koorts', wat kan wijzen op griep, maar ook op iets ergers. 
Naast het gebruik van medisch jargon, is de generalisatie een veelvoorkomende manier waarop ADHD 'gereïficeerd' wordt. Uit hersenonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de hersenen van kinderen met een ADHD-classificatie gemiddeld iets achterlopen. Vaak wordt er niet bij gezegd dat het maar een gemiddelde is, zoals vrouwen 'gemiddeld' kleiner zijn dan mannen. Dan lijkt het alsof alle kinderen met een ADHD classificatie 'afwijkende' hersenen hebben, andere genen hebben, enzovoorts. In dit proefschrift worden veel van dit soort mechanismen besproken, en van een aantal mechanismen wordt gekeken hoe vaak ze voorkomen in studieboeken. Ook worden suggesties ter verbetering gedaan.

---

Kinderen vloggen over wat hen rustig maakt

Naast de vloggenserie van de Academische Werkplaats “ADHD en druk gedrag” zijn ook kinderen aan het vloggen geslagen! Benieuwd naar hun verhaal? 

Bekijk de vlogs hier

---

Nieuwe startdata voor de ouderbegeleiding 

In mei staan weer nieuwe startdata in de gemeente Groningen en de DAL-gemeenten op de planning. De ouderbegeleiding bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten. Samen met een professional zal u kijken naar uw thuissituatie en worden er gedurende de groepstraining verschillende handvatten toegereikt die eenvoudig toepasbaar zijn in uw thuissituatie.

Kijk hier voor meer informatie over de ouderbegeleiding en voor aanmelding.

---

Agenda

Mei - Start ouderbegeleiding in de gemeente Groningen en de DAL-gemeenten

28 mei - Masterclass ADHD, door Laura Batstra 

31 oktober t/m 19 november - Week van de Intern Begeleider, met Sanne te Meerman

3 juni om 14.30 - Promotie Bert Wienen in het Academiegebouw in Groningen, vrij toegankelijk voor geïnteresseerden

20 juni om 14.30 - Promotie Sanne te Meerman, vrij toegankelijk voor geïnteresseerden 

---

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen. Meer informatie vindt u op: www.drukendwars.nl